Chiang Mai Smog: Prime Minister Prioritizes Tourism Over Health Concerns

The city of Chiang Mai and its surrounding areas have been engulfed in toxic smog for several days, making it the most polluted city in the world. Despite this alarming situation, Prime Minister Srettha Thavisin has decided not to declare Chiang Mai a disaster area. In a recent statement, he explained that his decision was aimed at protecting the country’s tourism sector.

The Prime Minister’s concern is that designating Chiang Mai as a disaster area would discourage tourists from visiting Thailand, including the province. He argued that such an announcement would have a negative impact on the tourism industry, which has only recently started to recover from the effects of the Covid-19 pandemic. Additionally, he highlighted that travel health insurance purchased by tourists would not cover cases in disaster and emergency areas. This, according to the Prime Minister, would lead to a significant decrease in the number of both short- and long-term tourists in Chiang Mai.

However, this decision has sparked criticism from commenters who believe that the Prime Minister has misplaced his priorities. They argue that the focus should be on the health and well-being of the people in Chiang Mai rather than worrying about tourism. The smog has become so severe that it is preventing residents from seeing the iconic Doi Suthep from the city, a sight that is normally visible.

Chiang Mai is a popular destination for tourists visiting Thailand, known for its cultural heritage and natural beauty. Nevertheless, the current smog crisis raises concerns about the long-term effects on the health of both residents and visitors. While it is essential to support the tourism industry, it is equally important to prioritize the well-being of the people and take immediate steps to address the severe pollution problem in the region. Only by addressing these health concerns can Chiang Mai truly thrive as a sustainable and desirable tourist destination.

Město Chiang Mai a jeho okolí byly několik dní pohlceny toxickým smogem, což z něho činí nejznečištěnější město na světě. Přestože je situace alarmující, premiér Srettha Thavisin se rozhodl Chiang Mai neprohlásit za oblast pohromy. Ve svém nedávném prohlášení vysvětlil, že jeho rozhodnutí je zaměřeno na ochranu cestovního ruchu v zemi.

Premiér má obavu, že označení Chiang Mai za oblast pohromy by odrazovalo turisty od návštěvy Thajska, včetně této provincie. Argumentoval, že takové oznámení by mělo negativní vliv na turistický průmysl, který teprve nedávno začal oživovat po dopadech pandemie Covid-19. Navíc upozornil, že cestovní pojištění na zdraví, které turisté zakoupili, by nepokrylo případy v pohromových a nouzových oblastech. Podle premiéra by to vedlo k významnému poklesu počtu krátko- i dlouhodobých turistů v Chiang Mai.

Nicméně toto rozhodnutí vyvolává kritiku od komentátorů, kteří si myslí, že premiér přehodil priority. Tvrdí, že důraz by měl být kladen na zdraví a blaho obyvatel Chiang Mai namísto starostí o turistiku. Smog je již tak vážný, že brání obyvatelům vidět z města ikonický Doi Suthep, který je normálně viditelný.

Chiang Mai je oblíbeným cílem turistů navštěvujících Thajsko, známým pro svou kulturní dědictví a přírodní krásy. Nicméně současná krize se smogem vyvolává obavy o dlouhodobé dopady na zdraví obyvatel i návštěvníků. Je zásadní podporovat cestovní ruchový průmysl, ale stejně důležité je dát přednost blahu lidí a okamžitě přijmout opatření ke zvládnutí vážného problému znečištění v této oblasti. Pouze adresováním těchto zdravotních obav může Chiang Mai skutečně prosperovat jako udržitelný a žádoucí turistický cíl.