Medical Tourism in Mexico Leads to Deadly Fungal Infection

A recent report has revealed the dangers of medical tourism in Mexico, specifically for cosmetic procedures. Last year, an outbreak of Fusarium solani meningitis occurred at two clinics in Matamoros, resulting in severe consequences for American patients seeking elective surgeries such as breast augmentation, liposuction, and Brazilian butt lifts.

The report, which was published in the New England Journal of Medicine, monitored 13 hospitalized patients who were exposed to the F. solani fungus through epidural anesthesia administered at the River Side Surgical Center and Clinica K-3. Tragically, nine of these patients lost their lives due to damage to the arteries supplying their brainstem, brain, and spinal cord.

Dr. Nora Strong, the lead researcher and a postdoctoral fellow in infectious diseases at the University of Texas Health Science Center, emphasized that this outbreak primarily affected young and otherwise healthy individuals who had sought medical procedures through medical tourism. Both Mexican and American patients experienced severe neurological and vascular injuries as a result of the fungal infection.

The report highlighted that the administration of epidural anesthesia directly introduced the F. solani fungus into the patients’ cerebrospinal fluid, leading to meningitis even in those who were previously healthy. As time progressed, many patients experienced the narrowing of vital blood vessels in their brains, resulting in strokes and severe hemorrhages that proved fatal.

Although four patients survived, three of them require ongoing experimental antifungal treatment for invasive mold infections. One patient has shown diminished motivation following a bleed around their brain, while the other three survivors have fortunately not suffered any long-term cognitive, sensory, or motor deficits.

Initially, the patients were treated with systemic antifungal therapy, which initially showed improvement. However, this standard treatment eventually failed, and rapid regrowth of the fungus occurred in the patients’ spinal fluid. The researchers discovered that the fungus was resistant to all antifungal agents except for the experimental drug Fosmanogepix, which, along with advanced neurosurgical and endovascular techniques, played a crucial role in changing the course of the outbreak.

This distressing incident serves as a reminder of the potential risks associated with medical tourism. It is essential to thoroughly research and prioritize patient safety before considering any medical procedures abroad.

Nedávná zpráva odhalila nebezpečí vyplývající z léčebné turistiky do Mexika, konkrétně v oblasti kosmetických zákroků. V loňském roce došlo k výskytu meningitidy způsobené plísní Fusarium solani ve dvou klinikách v Matamoros. Především američtí pacienti, kteří se rozhodli podstoupit volitelné operace jako zvětšení prsou, liposukce nebo brazilský zvedák hýždí, se ocitli v vážných následcích.

Zpráva, která byla zveřejněna v New England Journal of Medicine, sledovala 13 hospitalizovaných pacientů, kterým byl podán epidurální anestezií s vystavením plísním F. solani v River Side Surgical Center a Clinica K-3. Tragicky, devět z těchto pacientů přišlo o život kvůli poškození tepen vyživujících míchu, mozek a míchu.

Vedoucí výzkumu a postdoktorandská vědecká pracovnice na Oddělení nákazlivých chorob na University of Texas Health Science Center, Dr. Nora Strong, zdůraznila, že tato epidemie převážně postihla mladé a jinak zdravé jednotlivce, kteří se rozhodli podstoupit lékařské zákroky v rámci léčebné turistiky. Jak mexičtí, tak američtí pacienti měli závažné neurologické a cévní poranění způsobené plísňovou infekcí.

Zpráva upozornila, že podání epidurální anestezie přímo zavádělo plíseň F. solani do cerebrospinálního moku pacientů, což vedlo k meningitidě i u těch, kteří byli předtím zdraví. Postupem času mnoho pacientů zažilo zužování důležitých mozkových cév, což vedlo k mrtvici a vážnému krvácení, které byly fatální.

Zatímco čtyři pacienti přežili, tři z nich vyžadují trvalou experimentální antifungální léčbu proti invazivním plísňovým infekcím. Jeden pacient vykazuje sníženou motivaci po krvácení kolem mozku, zatímco tři přeživší naštěstí netrpí žádnými dlouhodobými kognitivními, smyslovými ani motorickými deficity.

Původně byli pacienti léčeni systémovou antifungální terapií, která zpočátku prokázala zlepšení. Avšak standardní léčba nakonec selhala a plíseň rychle znovu začala růst v mozkomíšním moku pacientů. Výzkumníci zjistili, že plíseň byla odolná všem antifungálním léčivům s výjimkou experimentálního léku Fosmanogepix, který spolu s pokročilými neurochirurgickými a endovaskulárními technikami sehrál klíčovou roli při změně průběhu epidemie.

Tento znepokojující incident slouží jako připomenutí potenciálních rizik spojených s léčebnou turistikou. Před zvážením jakýchkoli lékařských zákroků v zahraničí je nezbytné pečlivě provést výzkum a přednost udělit bezpečnosti pacientů.