Swadley’s Bar-B-Q Challenges State Officials Following Lawsuit

Swadley’s Bar-B-Q has taken to social media platform Facebook to issue a series of pointed questions directed at state officials who are suing the company for breach of contract. The Oklahoma Department of Tourism hired Swadley’s to renovate and operate dining areas at state parks, but the state now claims that the company violated their agreement. These questions were posted on the same day that Swadley’s filed a lawsuit asserting that the Department of Tourism owes them $2.6 million.

The Facebook post paints Swadley’s as a political scapegoat and features an image of David slaying Goliath to emphasize their perceived battle against the state. It accuses state officials of mismanagement and misspent funds while using Swadley’s as a diversion. The company questions why the state stopped making payments before eventually terminating the contract, and why the restaurants were allowed to continue operating during the investigation into their invoices. They also criticize the state for failing to appraise the renovations done by Swadley’s before resorting to legal action.

The company’s post also draws attention to the state’s excessive expectations for the project, which went beyond simple restaurant renovations. The Tourism Department requested additional work such as dredging lakes, constructing boat docks, and renovating non-restaurant premises. Swadley’s suggests that these unrealistic demands contributed to the breakdown of the partnership.

The state attorney general’s office, representing the Tourism Department, declined to comment on the Facebook post, stating that they will address Swadley’s court motion at the appropriate time. The ongoing legal dispute has attracted attention due to allegations of conspiracy and fraud against owner Brent Swadley and two others in grand jury indictments unsealed by the state.

This lawsuit stems from the termination of Swadley’s contract in April 2022, following suspected fraudulent activity and irregular billing practices. The state subsequently filed a civil lawsuit for breach of contract, to which Swadley’s responded with their own countersuit. In their amended counterclaim filed in September 2022, Swadley’s asserted that they were still owed money by the state. A more recent motion for partial summary judgment filed in February 2023 seeks approximately $2.6 million in compensation.

As investigations continue and legal proceedings unfold, it remains to be seen how this high-profile battle between Swadley’s Bar-B-Q and the state of Oklahoma will ultimately be resolved.

KOMENTÁŘE K ČLÁNKU

1. Proč se Swadley’s Bar-B-Q obrátil na sociální média Facebook?

Swadley’s Bar-B-Q se na sociální média Facebook obrátil, aby položil sérii zásadních otázek státním úředníkům, kteří žalují společnost za porušení smlouvy. Oddělení turistiky Oklahomy najalo Swadley’s k renovaci a provozování jídelních prostor v státních parcích, ale stát nyní tvrdí, že společnost porušila jejich dohodu. Tyto otázky byly zveřejněny ve stejný den, kdy Swadley’s podal žalobu, kterou tvrdí, že Oddělení turistiky jim dluží 2,6 milionu dolarů.

2. Jak společnost Swadley’s prezentuje sám sebe na Facebooku?

Příspěvek na Facebooku představuje Swadley’s jako politický obětní beránek a obsahuje obrázek Davida, který zabíjí Goliáše, aby zdůraznil jejich vnímaný boj proti státu. Obviňuje státní úředníky z nesprávného řízení a nezodpovědného utrácení peněz a zároveň využití Swadley’s jako odváděče pozornosti. Společnost se ptá, proč stát přestal platit a nakonec zrušil smlouvu, a proč restaurace mohly nadále fungovat během vyšetřování jejich faktur. Také kritizuje stát za neprovedení ocenění rekonstrukcí provedených Swadley’s před soudními kroky.

3. Jaké nadměrné očekávání státu Swadley’s zdůrazňuje ve svém příspěvku?

Příspěvek společnosti Swadley’s upozorňuje na nadměrná očekávání státu ohledně projektu, které překračovaly pouhé renovace restaurací. Oddělení turistiky požadovalo další práce, jako je vybagrování jezer, stavba přístavišť pro lodě a rekonstrukce nepotravinářských prostor. Swadley’s naznačuje, že tyto nereálné požadavky přispěly k rozpadu partnerství.

4. Jaká je odpověď státního zástupceho úřadu na příspěvek na Facebooku?

Zástupce státního úřadu pro zastupování oddělení turistiky odmítl komentovat příspěvek na Facebooku se slovy, že se budou věnovat žalobě společnosti Swadley’s v přiměřenou dobu. V ongoing_lega právním sporu vzbuzuje pozornost obvinění z toho, že majitel Brent Swadley a další dva byli obviněni z veřejně známých obvinění odhalených státem.

5. Odkdy pochází tento právní spor a jaký je účel žaloby?

Tato právní spor vznikl v dubnu 2022, kdy byla smlouva se Swadley’s Bar-B-Q ukončena kvůli podezření ze zpronevěry a nepravidelným fakturačním praktikám. Stát následně podal civilní žalobu pro porušení smlouvy, na což Swadley’s odpověděl vlastní protizákonem. Ve změněné protizákoně, podané v září 2022, Swadley’s tvrdil, že stát jim pořád dluží peníze. V nedávném návrhu na částečnou shrnutou odpověď, podaném v únoru 2023, společnost Swadley’s žádá zhruba 2,6 milionu dolarů jako náhradu.

6. Jaký je výsledek tohoto velkého soudního sporu mezi Swadley’s Bar-B-Q a státem Oklahoma?

Jak se vyšetřování pokračuje a právní řízení se rozvíjí, zatím není jasné, jak tento mediálně sledovaný boj mezi Swadley’s Bar-B-Q a státem Oklahoma bude nakonec vyřešen.

DEFINICE KLÍČOVÝCH TERMÍNŮ A SLANGOVÝCH VÝRAZŮ

– Swadley’s Bar-B-Q: Reštaurace specializující se na BBQ jídla.
– Oddělení turistiky Oklahomy: Státní orgán odpovědný za rozvoj turistiky v Oklahomě.
– Dredging: Proces odstranění sedimentů, bahna nebo písku z dna vodního tělesa.
– Grand jury: Skupina občanů předvolávaná soudem, která má rozhodnout o zahájení trestního řízení.
– Fraudulent activity: Podvodná činnost nebo jednání s úmyslem napáchat finanční ztrátu.
– Breach of contract: Porušení smlouvy nebo nedodržování podmínek smlouvy.
– Civil lawsuit: Občanskoprávní žaloba, kterou podává soukromá osoba nebo organizace proti jiné soukromé osobě nebo organizaci.
– Summary judgment: Rychlé rozhodnutí soudce o případu na základě obsahu a důkazů předložených stranami, bez nutnosti jednání před soudem.
– High-profile: Významný nebo známý, přitahující velkou pozornost.

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

Swadley’s Bar-B-Q