Leadership Opportunities in the Growing Travel Industry

The travel industry is experiencing a significant surge in employment opportunities after the pandemic. According to a report by Trevolution Group, travel sales have increased by 37% in the first three quarters of 2023. Outbound tourism from India has also seen a remarkable rise of 179% from January to September. This increase in activity has resulted in a high demand for leadership positions in the travel sector.

Nirupama VG, Founder of AdAstra Consultants, emphasizes that the travel industry is currently undergoing a period of transition, particularly at the senior leadership level. The year 2023 witnessed a large number of C-suite executives leaving their positions, which posed challenges to business continuity. However, as we enter 2024, the demand for CEOs and CXOs in the travel industry is growing rapidly. This demand is further fueled by the significant boost to tourism in Budget 2024, which is expected to contribute $250 billion to India’s GDP by 2030 and create employment opportunities for 137 million individuals.

Dhriti Prasanna Mahanta, Vice President and Business Head of TeamLease Degree Apprenticeship, states that leadership roles in sales, marketing, technology, F&B, customer service, and supply chain are in high demand. These sectors are opening up to drive new business growth, enhance brand experience, increase customer acquisition and engagement, and improve operational efficiency.

In terms of the required skills for these roles, Nirupama highlights the need for top-tier leadership in large domestic conglomerates and companies. These organizations are actively searching for executives who can guide them through challenging times and envision the future of travel in India and globally. Additionally, Mahanta mentions the increased demand for AI specialists, data operations personnel, cybersecurity experts, and skills in sales, marketing, event management, supply chain management, financial operations, and liasoning.

It is important for graduates and diploma holders to have good communication skills, as this is a key requirement for various support staff positions in the travel industry. Apprenticeships will also play a significant role in sales and marketing executive roles, F&B division, and front desk services.

The travel industry is witnessing hiring in various sectors, such as travel tech, where AI and automation are crucial for providing personalized travel assistance. The hospitality industry is also seeking pan-functional hiring to enhance customer growth, loyalty, and satisfaction. Moreover, the tour and travel industry is expecting an increased demand for blue-collar workers.

Looking ahead, the high number of chief executive resignations in the past year indicates a shift towards new leadership dynamics focused on innovation, digital transformation, and sustainability. The recent budgetary push will further stimulate recruitment in the travel industry. The goal is not only to find leaders who can navigate current challenges but also to envision and implement strategies that will shape the future of travel.

Czech translation:

FAQ sekce

1. Jaké jsou nejnovější trendy v cestovním průmyslu po pandemii?
– Podle zprávy od Trevolution Group vzrostla prodejnost cestování o 37% v prvních třech čtvrtletích roku 2023. Zvýšil se také odchozí turismus z Indie o 179% od ledna do září. Tento nárůst aktivity vede ke zvýšené poptávce po vedoucích pozicích v cestovním sektoru.

2. Jaký je výhled na pracovní příležitosti v cestovním průmyslu v roce 2024?
– Poptávka po generálních ředitelích a vrcholových manažerech v cestovním průmyslu v roce 2024 rychle roste. Očekává se, že rozpočet 2024 výrazně podpoří cestovní ruch a do roku 2030 přispěje 250 miliardami dolarů do HDP Indie a vytvoří pracovní příležitosti pro 137 milionů jedinců.

3. Která pracovní místa jsou vysoko žádaná v cestovním průmyslu?
– Vedoucí pozice v oblasti prodeje, marketingu, technologie, F&B, zákaznickém servisu a dodavatelském řetězci jsou vysoko žádané. Tyto sektory otevírají prostor pro nový růst podnikání, zlepšování zákaznického zážitku, zvýšení akvizice a angažmá zákazníků a zlepšení provozní efektivity.

4. Jaké dovednosti jsou nezbytné pro tato pracovní místa?
– Pro takovéto pozice jsou potřeba lídři vyšší úrovně v rozsáhlých domácích konglomerátech a firmách. Tyto organizace aktivně hledají výkonné pracovníky, kteří je dokáží vést skrz obtížné časy a představit budoucnost cestovního ruchu v Indii i globálně. Kromě toho je zvýšeným poptávkou po odbornících na AI, operacích s daty, kybernetické bezpečnosti a dovednostech v oblasti prodeje, marketingu, správy akce, řízení dodavatelského řetězce, finančních operacích a spolupráci.

5. Jaký význam mají komunikační dovednosti v cestovním průmyslu?
– Dobré komunikační dovednosti jsou klíčové pro různé pozice podpůrného personálu v cestovním průmyslu. Důležitou roli také hrají vyučovací place v pozicích prodeje a marketingu, oddělení F&B a služeb na recepci.

6. Jaké jsou hlavní trendy v cestovním průmyslu a jak to ovlivní zaměstnávání?
– Cestovní průmysl pozoruje nábory v různých sektorech, takových jako cestovní technologie, kde je důležitá umělá inteligence a automatizace pro poskytování personalizovaného cestovního asistenta. Hotelový průmysl také hledá zaměstnance s různými dovednostmi, aby zvýšil růst, loajalitu a spokojenost zákazníků. Navíc, průmysl cestování a turismu očekává zvýšenou poptávku po dělnících.

7. Jaký je výhled na budoucí vývoj v cestovním průmyslu?
– Vysoký počet rezignací ředitelů v uplynulém roce naznačuje posun směrem k novému vedení zaměřenému na inovaci, digitální transformaci a udržitelnost. Nedávné rozpočtové opatření také podpoří nábory v cestovním průmyslu. Cílem není pouze najít vedoucí pracovníky, kteří dokážou řešit současné výzvy, ale také představit a uplatnit strategie, které změní budoucnost cestování.

S doporučenými souvisejícími odkazy:

travelindustrywire.com – Travel Industry Wire (Hlavní domovská stránka)