Venice: Balancing Tourism with Sustainability

Venice is facing a unique challenge – an influx of tourists amidst a declining population. In 2022, the city’s population fell below 50,000, a significant drop from the 175,000 residents it had in 1951. However, the city continues to attract around 30 million tourists annually, creating challenges for sustainability and cultural preservation.

Tourists flock to the historic city, covering its eight square kilometers. Unfortunately, many tourists limit their visits to a few hours, rarely exploring the rich cultural sites Venice has to offer. Out of the millions of visitors, only approximately 360,000 venture to the Gallerie dell’Accademia, one of the city’s most prominent art museums. This trend has led to concerns about the impact of “hit-and-run” tourism, with visitors leaving behind litter and not contributing to the local economy beyond fleeting purchases.

To address these issues, Venice is taking a pioneering step by implementing an “access fee” for day-trippers. This fee, set at €5 ($5.4), makes Venice the first city in the world to charge such a fee specifically targeting short-term visitors. While other cities like Berlin, Lisbon, and Vienna have implemented tourism taxes for overnight guests, Venice’s approach focuses on day-trippers.

The introduction of the access fee aims to strike a balance between welcoming tourists and maintaining the city’s cultural heritage and sustainability. By implementing this fee, officials hope to discourage short visits and encourage tourists to engage more deeply with the city, its attractions, and its local businesses. The revenue generated from the fee will be reinvested in Venice’s infrastructure, environmental conservation efforts, and cultural preservation initiatives.

Venice’s innovative approach to managing tourism demonstrates a commitment to achieving sustainable growth. By encouraging mindful and informed tourism, the city aims to protect its unique historical and cultural identity while ensuring an enjoyable experience for visitors. As other destinations face similar challenges, it is likely that Venice’s pioneering move will serve as a source of inspiration for sustainable tourism strategies worldwide.

FAQ (často kladené otázky):

1. Jaký je současný počet obyvatel Benátek?
– V roce 2022 se počet obyvatel Benátek snížil pod 50 000, což je výrazný pokles oproti 175 000 obyvatelům v roce 1951.

2. Kolik turistů navštěvuje Benátky ročně?
– Benátky každoročně přilákají přibližně 30 milionů turistů.

3. Jak dlouho trvají návštěvy většiny turistů?
– Bohužel, většina turistů tráví v Benátkách pouze několik hodin a nestihne tak prozkoumat bohatou kulturní nabídku města.

4. Jaká je návštěvnost Gallerie dell’Accademia?
– Pouze přibližně 360 000 turistů navštíví Gallerii dell’Accademia, jedno z nejvýznamnějších uměleckých muzeí ve městě.

5. Jaké jsou obavy související s turistickým “hit-and-run” modelem?
– Existují obavy z dopadu turismu typu “hit-and-run”, při kterém turisté zanechávají odpadky a příliš nepřispívají do místní ekonomiky.

6. Jaké opatření Benátky přijímají pro řešení těchto problémů?
– Benátky zavádějí poplatek ve výši 5 eur ($5.4) pro turisty na jednodenní výlety. Tím se stávají prvním městem na světě, které účtuje takovýto poplatek přímo cílený na krátkodobé návštěvníky.

7. Jaký je cíl tohoto poplatku?
– Poplatek má za cíl vyvážit příliv turistů a zachování kulturního dědictví a udržitelnosti města. Benátky doufají, že tímto opatřením se odrazí krátké návštěvy a turisté se budou více zapojovat se městem, jeho atrakcemi a místními podniky.

8. Kam půjde výnos z poplatku?
– Výnos z poplatku bude reinvestován do infrastruktury Benátek, ochrany životního prostředí a zachování kulturního dědictví.

9. Jaká je vize Benátek v oblasti turismu?
– Benátky se snaží dosáhnout udržitelného růstu pomocí podporování zodpovědného a informovaného cestovního ruchu. Chtějí chránit svou unikátní historickou a kulturní identitu a zároveň nabídnout příjemný zážitek návštěvníkům.

Související odkazy:

Oficiální webová stránka Benátek
Unseen Tours – alternativní turistika v Benátkách
Informace o turistických atrakcích v Benátkách