Stuck Tourists in Vietnam Await Resolution as Negotiations Begin

Negotiations have commenced to secure the return of Taiwanese tourists stranded in Vietnam without guides or transportation, according to officials from the Tourism Administration. The affected tourists are all members of various tour groups that had booked packages with the Taipei-based company “We Love Tour.”

The complications faced by these tour groups came to light when a disgruntled traveler took to social media to express their dissatisfaction with the treatment received in Vietnam. It appears that upon arriving in Phú Quốc, the Taiwanese tourists were informed by the local travel agency, Vietnam WInnER International Travel Co. Ltd., that an additional payment of US$720 per person was required for the continuation of their tours. Those unable or unwilling to pay were given the choice to either proceed independently or return to Taiwan.

In an official statement, WInnER explained that the request for extra payment was a result of the failure of their Taiwanese counterpart to transfer sufficient funds for the tours to proceed as planned. According to WInnER, they had received 292 tourists from their partnership with We Love Tour, but the Taiwanese company had only transferred less than 10 percent of the required funds.

To date, over 100 tourists have paid the additional amount demanded by WInnER, allowing them to continue their trips. However, the full extent of the financial dispute between We Love Tour and Vietnamese counterparts, including Bamboo Airways, will only become clear on Tuesday.

The Tourism Administration has stated that it will investigate whether We Love Tour violated any regulations governing travel agencies. Additionally, they will collaborate with the Travel Quality Assurance Association (TQAA) to negotiate with the Vietnamese side in order to ensure the safe return of all affected Taiwanese tourists.

In the event that tourists’ rights have been violated, the TQAA advises them to request payment invoices or receipts, which will facilitate the association’s assistance with disputes and insurance claims.

Refuting WInnER’s claims, We Love Tour stated that all payments were scheduled to be settled by February 26, as agreed upon by both companies. They further asserted that WInnER unilaterally demanded full payment after a tourist complained about a meal upon arrival in Vietnam. We Love Tour assured its customers that it is actively resolving the issue and covering any losses incurred.

It is hoped that a swift resolution can be reached to ensure the safe return of all Taiwanese tourists and restore their trust in travel agencies for future trips.

Počala jednání o zajištění návratu taiwanských turistů, kteří jsou vězněni ve Vietnamu bez průvodců či dopravy, informovali úředníci z Tureckého úřadu. Postižení turisté jsou členy různých turistických skupin, které si rezervovaly balíčky u taipeiské společnosti “We Love Tour”.

Komplikace, kterým tyto turistické skupiny čelí, vypluly na povrch, když nespokojený cestovatel použil sociální média k vyjádření své nespokojenosti s zacházením ve Vietnamu. Zdá se, že při příjezdu do Phú Quốc, taiwanští turisté byli informováni místní cestovní agenturou Vietnam WInnER International Travel Co. Ltd., že je vyžadována dodatečná platba ve výši 720 USD na osobu za další průběh jejich zájezdů. Ti kteří nebyli schopni nebo nechtěli platit, měli na výběr mezi samostatným pokračováním nebo návratem do Tchaj-wanu.

Ve svém oficiálním prohlášení WInnER vysvětlil, že požadavek na dodatečnou platbu byl důsledkem selhání jejich tchajwanského protějšku ve zaslání dostatečných finančních prostředků k tomu, aby zájezdy probíhaly podle plánu. Podle WInnERu obdrželi 292 turistů ze svého partnerství s We Love Tour, ale tchajwanská společnost zaslala jen méně než 10 procent vyžadovaných prostředků.

Dosud již více než 100 turistů zaplatilo požadované dodatečné částky od WInnER, což jim umožnilo pokračovat ve svých výletech. Nicméně celý rozsah finančního sporu mezi We Love Tour a vietnamskými protějšky, včetně společnosti Bamboo Airways, se zřejmě stane jasným až v úterý.

Turecká administrativa uvedla, že bude vyšetřovat, zda We Love Tour porušil nějaká nařízení, která upravují cestovní agentury. Navíc budou spolupracovat s Asociací pro zajištění kvality cestování (TQAA), aby jednali s vietnamskou stranou a zajistili bezpečný návrat všech postižených taiwanských turistů.

V případě, že byla práva turistů porušena, TQAA jim doporučuje požádat o platební doklady nebo účtenky, což umožní asociaci pomoci s spory a pojišťovacími nároky.

We Love Tour odmítá tvrzení WInnERu a uvedl, že všechny platby byly naplánovány na 26. února, jak bylo dohodnuto oběma společnostmi. Tvrdí také, že WInnER jednostranně požadoval plnou platbu poté, co turista stěžoval na jídlo po příjezdu do Vietnamu. We Love Tour ujišťuje své zákazníky, že aktivně řeší tento problém a pokrývá veškeré způsobené ztráty.

Doufá se, že bude dosaženo rychlého řešení, aby byl zajištěn bezpečný návrat všech taiwanských turistů a obnoveno jejich důvěra v cestovní agentury pro budoucí výlety.