Qatar Airways and Qatar Tourism Collaborate to Enhance Travel Experiences in Doha

Qatar Airways and Qatar Tourism teamed up to organize an immersive trip aimed at showcasing Doha as an unparalleled tourism destination. Led by His Excellency Mr. Saad bin Ali Al Kharji, Chairman of Qatar Tourism, and Engr. Badr Mohammed Al-Meer, CEO of Qatar Airways Group, the event hosted trade media and travel agents, inviting them to explore the vibrant city and experience its unique offerings.

Qatar Airways, through its Destination Management Company, Discover Qatar (DQ), provides travelers with the opportunity to choose from a range of stopover packages in Doha. These packages are designed to enhance the overall travel experience by allowing visitors to add Doha as an additional destination. The goal is to position Doha as a must-see stopover location, offering unprecedented travel experiences.

DQ’s stopover packages include various options tailored to suit different preferences. From standard and premium hotel choices to luxury accommodations with beach access, travelers can create a personalized itinerary. All packages offer 24-hour check-in facilities, enabling guests to maximize their time in Qatar. Additionally, add-on options such as airport assistance, transfers, city and desert tours, and other enriching activities can be included to further enhance the stay.

During the press conference hosted in Msheireb Downtown Doha, Qatar Airways unveiled its network expansion plans and summer schedule. With its resumption of flights to Venice and the introduction of a new route to Hamburg, Qatar Airways aims to attract a greater number of international travelers to Hamad International Airport. The airline’s partnership with DQ’s stopover packages provides transit passengers with the opportunity to explore Doha during their layovers.

Engr. Badr Mohammed Al-Meer expressed his excitement about the 2024 network expansion, stating that Qatar Airways is committed to creating unforgettable travel experiences. “Looking ahead to the future, I am confident that Qatar is set to become the top stopover destination globally,” he added.

Mr. Saad Bin Ali Al Kharji, Chairman of Qatar Tourism, emphasized the importance of the “Stopover in Qatar” offering in enhancing the destination experience for travelers with limited time. He stated, “Recognizing the richness and diversity of Qatar’s tourism, we believe that the ‘Stopover in Qatar’ package will be highly valuable for tourists.”

In addition to the press conference, Qatar Airways and Qatar Tourism hosted a media event at the exclusive “Our Habitas Ras Abrouq” resort. Situated on the edge of the UNESCO protected Al-Reem Biosphere Reserve, this luxury resort provides an exceptional experience amidst Qatar’s natural wonders. The partnership between Our Habitas and Qatar Airways aims to offer luxury travelers unique and transformative travel experiences through various artistic and wellness initiatives.

The collaboration between Qatar Airways and Qatar Tourism is set to elevate the travel experiences in Doha, attracting more visitors and making Qatar a top destination for stopovers. With their combined efforts, travelers can look forward to discovering the treasures of this remarkable country.

Qatar Airways a Qatar Tourism se spojily, aby uspořádaly intenzivní výlet s cílem představit Dohu jako bezkonkurenční turistickou destinaci. Akci vedl Jeho Excellency pan Saad bin Ali Al Kharji, předseda Qatar Tourism, a Engr. Badr Mohammed Al-Meer, generální ředitel Qatar Airways Group, který hostil odborné média a cestovní agentury, pozval je k prozkoumání živého města a zažití jeho jedinečných nabídek.

Qatar Airways prostřednictvím svého destinace managementové společnosti Discover Qatar (DQ) poskytuje cestujícím možnost vybrat si ze škály stopover balíčků v Dohi. Tyto balíčky jsou navrženy tak, aby zvýšily celkový cestovní zážitek tím, že návštěvníkům umožňují přidat Dohu jako další cíl. Cílem je vyprofilovat Dohu jako nepřehlédnutelnou zastávku, která nabízí jedinečné cestovní zážitky.

Balíčky DQ stopover zahrnují různé možnosti přizpůsobené různým preferencím. Od standardního a premium výběru hotelů přes luxusní ubytování s přístupem na pláž si cestující mohou vytvořit personalizovaný itinerář. Všechny balíčky nabízejí zařízení pro přihlášení s 24hodinovou možností, která umožňuje hostům maximalizovat svůj čas v Kataru. Kromě toho lze do pobytu přidat další možnosti, jako je asistence na letišti, přepravy, městské a pouštní okruhy a další obohacující aktivity.

Během tiskové konference hostované v Msheireb Downtown Doha představila Qatar Airways své plány na rozšíření sítě a letní rozvrh. S obnovením letů do Benátek a zavedením nové trasy do Hamburku si Qatar Airways klade za cíl lákat větší počet mezinárodních cestujících na mezinárodní letiště Hamad. Partnerský vztah letecké společnosti s balíčky DQ stopover poskytuje přestupujícím pasažérům možnost prozkoumat Dohu během jejich čekání.

Engr. Badr Mohammed Al-Meer vyjádřil své nadšení z plánů na rozšíření sítě v roce 2024 a prohlásil, že Qatar Airways se zavazuje vytvářet nezapomenutelné cestovní zážitky. Dodal: “Pokud se podíváme do budoucna, jsem přesvědčen, že Katar se stane nejlepší stopover destinací na světě.”

Pan Saad Bin Ali Al Kharji, předseda Qatar Tourism, zdůraznil důležitost nabídky “Přestávka v Kataru” při zlepšování destinace pro cestující s omezeným časem. Uvedl: “Vzhledem k bohatství a rozmanitosti katarského turismu věříme, že balíček ‘Přestávka v Kataru’ bude pro turisty velmi cenný.”

Kromě tiskové konference uspořádaly Qatar Airways a Qatar Tourism mediální událost v luxusním resortu “Our Habitas Ras Abrouq”. Nacházející se na okraji chráněné oblasti biosférické rezervace Al-Reem UNESCO tento luxusní resort poskytuje výjimečný zážitek uprostřed přírodních divů Kataru. Spolupráce mezi Our Habitas a Qatar Airways si klade za cíl nabídnout luxusním cestujícím jedinečné a transformační cestovní zážitky prostřednictvím různých uměleckých a wellness iniciativ.

Spolupráce mezi Qatar Airways a Qatar Tourism má za cíl zvýšit cestovní zážitky v Dohě, lákat více návštěvníků a učinit Katar nejlepší destinací pro stopover. S kombinovanými silami se cestující mohou těšit na objevování pokladů tohoto pozoruhodného státu.

Definition:
– Stopover: Přestávka nebo zastávka mezi dvěma lety na mezinárodním letišti, která umožňuje cestujícímu navštívit destinaci jako další část cesty.

Suggested related links:
Qatar Airways
Qatar Tourism