New Evidence and Calls for Retrial in Kazakh Opposition Leader’s Murder Case

Former Kazakh elite law enforcement officer, Rustam Ibragimov, serving a life sentence for the kidnapping and murder of opposition leader Altynbek Sarsenbaiuly and his two associates 18 years ago, has requested a retrial, claiming that he was not involved in the high-profile assassination. Ibragimov’s lawyer, Bolat Omarov, revealed that his client wrote a letter to President Qasym-Zhomart Toqaev, urging a reconsideration of his case. During an interview with the Zlobnaya Tateshka group, Ibragimov provided additional details about the involvement of key individuals in the conspiracy.

According to Ibragimov, the late Rakhat Aliev, former son-in-law of Kazakh ex-President Nursultan Nazarbaev, along with Alnur Musaev, the former chief of the Committee for National Security, and an ex-employee of Kazakhstan’s Prosecutor-General’s Office, orchestrated the kidnapping and assassination. Ibragimov further claimed that former high-ranking officials, including former Prosecutor-General Rashid Tusupbekov, former Interior Minister Bauyrzhan Mukhamedzhanov, and his ex-deputy Qalmukhambet Qasymov, assisted the real criminals in avoiding punishment while innocent individuals, like himself, were wrongfully imprisoned.

The letter and statements made by Ibragimov have drawn attention to this long-standing case. However, both Musaev and Mukhamedzhanov were unavailable for comment. Qasymov and Gashi Mashanlo, the former chief investigator of the Interior Ministry, declined to provide any statements or insights to RFE/RL regarding Ibragimov’s claims. Tusupbekov’s current location remains unknown.

These recent developments emerge shortly after Kazakh authorities surprisingly allowed for a commemorative event honoring the late opposition politician Zamanbek Nurqadilov, who was a vehement critic of Nazarbaev. The ceremony took place on the 80th anniversary of Nurqadilov’s birth, and during the event, a special letter from President Toqaev praising Nurqadilov’s contributions to Kazakh statehood was read aloud. This event marked a significant departure from the past, as any mention of Nurqadilov’s name and his supposed assassination had been strictly forbidden.

Nurqadilov, who formerly held the positions of mayor of Almaty and chairman of the Emergency Situations Agency, turned into a vocal critic of the government in 2004 and was found dead at his home with two bullets in his chest and one in his head. At the time, his death was officially declared a suicide, sparking public outrage. Three months later, Sarsenbaiuly and his associates were assassinated, with the killings attributed to personal enmity.

In the Sarsenbaiuly case, another defendant, Erzhan Otembaev, former chief of staff of the Kazakh parliament, was convicted of orchestrating the murders and sentenced to 20 years in prison. However, in 2013, Otembaev’s sentence was overturned following the emergence of new evidence suggesting that Aliev had ordered the killings. Aliev, who was in self-imposed exile in Europe at the time, was arrested by Austrian officials and ultimately found dead in a Vienna jail in 2015. Although Austrian authorities ruled his death a suicide, many in Kazakhstan believe that he was murdered while in custody.

The request for a retrial and the claims made by Ibragimov shed new light on the complex web of individuals involved in the assassination of Altynbek Sarsenbaiuly and his associates. As the case unfolds, it raises questions about the integrity of the initial investigation and the possible roles played by high-ranking officials in obstructing justice. The pursuit of truth in this matter is essential for ensuring justice and will undoubtedly require a careful examination of all available evidence.

Bývalý vysoce postavený úředník kazachstánských zákonových orgánů Rustam Ibragimov, odsouzený na doživotí za únos a vraždu opozičního lídra Altynbeka Sarsenbaiulyho a jeho dvou spolupracovníků před 18 lety, požádal o nový soud, tvrdíce, že se na tomto známém atentátu nepodílel. Ibragimovův právník Bolat Omarov odhalil, že jeho klient napsal dopis prezidentovi Qasymu-Zhomartovi Toqaevovi, žádající přezkoumání jeho případu. Během rozhovoru s napadavou skupinou Zlobnaya Tateshka Ibragimov poskytl další detaily ohledně zapojení klíčových jednotlivců do spiknutí.

Podle Ibragimova trestuhodný čin zorganizovali pozdní Rakhat Aliev, bývalý zet kazachstánského exprezidenta Nursultana Nazarbaeva, spolu s Alnurem Musaevem, bývalým šéfem Výboru národní bezpečnosti, a bývalým zaměstnancem kazachstánského úřadu generálního prokurátora. Ibragimov dále tvrdil, že bývalí vysocí úředníci, mezi něž patří bývalý generální prokurátor Rashid Tusupbekov, bývalý ministr vnitra Bauyrzhan Mukhamedzhanov a jeho bývalý náměstek Qalmukhambet Qasymov, pomohli skutečným pachatelům vyhnout se trestu, zatímco nevinné osoby, jako je on sám, byly nespravedlivě uvězněny.

Dopis a výpověď Ibragimova přitáhly pozornost k tomuto dlouho trvajícímu případu. Nicméně, jak Musaev také Mukhamedzhanov nebyli k dispozici pro komentář. Qasymov a Gashi Mashanlo, bývalý hlavní vyšetřovatel Ministerstva vnitra, odmítli poskytnout jakékoliv výpovědi či informace ohledně Ibragimovových tvrzení RFE/RL. Aktuální pobyt Tusupbekova zůstává neznámý.

Tyto nedávné události se objevují krátce poté, co kazachstánské úřady překvapivě povolily konání vzpomínkového akce na počest zesnulého opozičního politika Zamanbeka Nurqadilova, který byl silným kritikem Nazarbaeva. Ceremonie se konala při příležitosti 80. výročí narození Nurqadilova a během této události byl přečten zvláštní dopis od prezidenta Toqaeva ocenění přispěvku Nurqadilova k kazachstánskému státnosti. Tato událost byla značným odchylkou od minulosti, když veškerá zmínka o jméně Nurqadilova a o jeho domnělé vraždě byla přísně zakázána.

Nurqadilov, který dříve zastával posty starosty Almaty a předsedy Agentury pro mimořádné situace, se v roce 2004 stal kritikem vlády a byl nalezen mrtvý se dvěma střelnými ranami do hrudi a jednou do hlavy. Tehdy byla jeho smrt oficiálně prohlášena za sebevraždu, což vyvolalo veřejný rozruch. O tři měsíce později byli zavražděni Sarsenbaiuly a jeho spolupracovníci, přičemž tyto vraždy byly přičítány osobní nesnášenlivosti.

Ve věci Sarsenbaiuly byl dalším obviněným Erzhan Otembaev, bývalý šéf kanceláře kazachstánského parlamentu, který byl odsouzen za organizaci vražd a odsouzen na 20 let vězení. Nicméně v roce 2013 byl Otembaevův rozsudek zrušen po objevení nových důkazů naznačujících, že Aliev vydal příkazy k vraždám. Aliev, který byl v té době na dobrovolném exilu v Evropě, byl rakouskými úřady zatčen a nakonec nalezen mrtvý ve vězení ve Vídni v roce 2015. Ačkoli rakouské úřady jeho smrt oficiálně vyhlásily za sebevraždu, mnoho v Kazachstánu věří, že byl zavražděn během vazby.

Žádost o nový soud a tvrzení Ibragimova přinášejí nové poznatky ohledně složité sítě jednotlivců zapojených do atentátu na Altynbeka Sarsenbaiulyho a jeho spolupracovníky. Jak se tato věc rozvíjí, vznikají otázky o integritě původního vyšetřování a možných rolích vysokých úředníků při bránění spravedlnosti. Dopad na pravdu v této záležitosti je zásadní pro zajištění spravedlnosti a nevyhnutelně bude vyžadovat pečlivé zkoumání všech dostupných důkazů.