European Tourism Shows Resilience Despite Inflationary Pressures

European tourism continued its robust recovery towards the end of 2023, with foreign tourist arrivals standing at 1.6% below 2019 figures, according to a quarterly report released by the European Travel Commission (ETC). Despite the inflationary pressures affecting the aviation and accommodation sectors, travel enthusiasm remained high last year, driving the recovery of the industry.

In particular, intra-European travel played a significant role in fueling the recovery, with strong demand from countries like Germany, France, and the Netherlands. Although long-haul arrivals have also started to bounce back, the pace is slower, and variations exist between regions such as the Asia-Pacific and North America.

Miguel Sanz, the President of ETC, expressed his satisfaction with the high travel demand in 2023, as it provided a much-needed boost to European economies and tourism companies that were heavily impacted by travel restrictions. However, he emphasized the importance of accelerating the sustainable transition of the travel industry to maintain the pre-pandemic levels of growth.

Despite the challenges posed by inflation, European destinations have demonstrated resilience. Two-thirds of reporting destinations have either fully recovered or recorded arrivals and/or overnights within 10% of pre-pandemic levels. Southern European destinations, in particular, have thrived due to favorable weather extending into the shoulder season. Serbia, Portugal, Montenegro, Türkiye, and Malta have seen significant increases in arrivals, making them popular choices for price-conscious travelers seeking good value-for-money destinations.

On the other hand, Eastern European destinations bordering Russia have experienced a slower rebound compared to other regions. Countries such as Lithuania, Latvia, Estonia, and Finland still have some ground to cover to reach pre-pandemic levels.

While Chinese arrivals to Europe remain below pre-pandemic levels, their return has been steady. However, Chinese travelers have been more cautious and have leaned towards domestic travel. It is expected that the Chinese market will rebound further in 2024, with a predicted 39% decrease compared to 2019 figures. Additionally, North American markets, particularly the US and Canada, have shown significant recovery, with many European destinations reporting growth in arrivals and overnights from these regions.

In conclusion, European tourism has resiliently bounced back despite the challenges brought by inflation and the COVID-19 pandemic. The recovery has been driven by intra-European travel, good value-for-money destinations, and a gradual return of long-haul travelers. As the industry aims for full recovery, sustainability and adapting to changing travel preferences will be crucial factors to ensure long-term success.

Evropský turismus pokračoval ve svém pevném oživení směrem ke konci roku 2023, kdy se zahraniční turistické příjezdy pohybovaly o 1,6 % pod úrovní roku 2019, jak uvádí čtvrtletní zpráva Evropské cestovní komise (ETC). Přestože inflační tlaky zasáhly letecký a ubytovací sektor, zájem o cestování zůstal v loňském roce vysoký, což podpořilo oživení odvětví.

Především cestování mezi evropskými zeměmi sehrálo významnou roli při obnově, s vysokou poptávkou ze zemí jako Německo, Francie a Nizozemí. Příjezdy z dálkových destinací také začaly oživovat, avšak mnohem pomaleji a existují rozdíly mezi regiony, jako je Asie-Pacifik a Severní Amerika.

Miguel Sanz, prezident ETC, vyjádřil svoji spokojenost s vysokou poptávkou po cestování v roce 2023, neboť přinesla nezbytný impuls evropským ekonomikám a cestovním společnostem, které silně postihly cestovní restrikce. Nicméně zdůraznil důležitost urychlení udržitelného přechodu průmyslu cestovního ruchu, aby se udržely úrovně růstu předpandemické doby.

Navzdory výzvám spojeným s inflací prokázaly evropské destinace svou odolnost. Dvě třetiny destinací, které podaly zprávy, se buď plně zotavily, nebo zaznamenaly příjezdy a/nebo přenocování ve výši do 10 % předpandemických úrovní. Zejména jižní evropské destinace prosperovaly díky příznivému počasí a prodloužení mimořádné sezóny. Srbsko, Portugalsko, Černá Hora, Turecko a Malta zaznamenaly významný nárůst příjezdů, což je činí oblíbenými destinacemi pro cestovatele, kteří dbají na peníze a hledají cíle s dobrým poměrem kvality a ceny.

Na druhé straně východoevropské destinace sousedící s Ruskem se setkaly s pomalejším oživením ve srovnání s ostatními regiony. Země jako Litva, Lotyšsko, Estonsko a Finsko mají stále něco dohánět, aby dosáhly úrovní předpandemických dob.

Zatímco příjezdy Číňanů do Evropy zůstávají pod úrovní předpandemických dob, jejich návrat je stabilní. Avšak čínští cestovatelé jsou opatrnější a upřednostňují domácí cestování. Předpokládá se, že čínský trh se bude dále oživovat v roce 2024, s předpokládaným poklesem o 39 % ve srovnání s rokem 2019. Navíc severoamerické trhy, zejména USA a Kanada, vykazují významné oživení, přičemž mnoho evropských destinací zaznamenává růst příjezdů a přenocování z těchto regionů.

Závěrem lze konstatovat, že evropský turismus se odolně zotavil navzdory výzvám spojeným s inflací a pandemií COVID-19. Oživení bylo podporováno cestováním mezi evropskými zeměmi, destinacemi s dobrým poměrem kvality a ceny a postupným návratem cestovatelů z vzdálených destinací. Při snaze průmyslu dosáhnout plného zotavení budou klíčové faktory udržitelnost a přizpůsobení se měnícím se preferencím cestování, aby se zajišťoval dlouhodobý úspěch.

Klíčové termíny:

– Evropská cestovní komise (ETC) – organizace zabývající se podporou cestovního ruchu v Evropě.
– Inflační tlaky – situace, kdy rostou ceny zboží a služeb.
– Intra-evropské cestování – cestování mezi evropskými zeměmi.
– Dálkové destinace – vzdálené cestovní destinace, obvykle mimo Evropu.
– Pre-pandemické úrovně – úrovně před vypuknutím pandemie COVID-19.
– Oživení – zotavení nebo růst po období obtíží nebo recese.

Související odkazy:
Evropská cestovní komise (ETC)
Evropský parlament
Evropská unie